یا رب مکن از لطف پریشان ما را
هر چند که هست جرم و عصیان ما را