معلم ریاضی نمی‌دانست !
ولی ...
ایکس تو بودی
که پیدا نمی‌شدی ...!


#