بعضیام مثه مورفینن
حتی قوی تر
فکرشونم آرومت میکنه...