زندگی دادگاه نیست .
تا در آن به دنبال احقاق حق خود باشیم .

زندگی ، زندگی است .

باید گذشت کرد تا بتوان ازآن لذت برد .
گذشت، رمز پیروزی درزندگی است