مگرتو چقدر عمیق هستی
که من اینگونه درتو غرق شده ام