قَرنطینه کُن مَرا دَر آغوشَت
این روز ها شَدید
نیازمَندِ تُوام