زمان درگذراست مثل برق وباد💜🍃
بکوش که توشه ای زیباباخودبه همراه داشته باشی💜🍃
چون زیباترین دارایی که،
ازتوباقی میماند
نام نیک است وبس💜🍃