💕شخصی میگفت: «من سی سال دارم.»

بزرگی به او خرده گرفت و گفت:
«نباید بگویی سی سال دارم، باید بگویی آن سی سال را دیگر ندارم.»

راستی!
شما به جای سال هایی که دیگر ندارید، چه دارید؟!

جز محبت و نيكی چيزی باقی
نمی ماند.