ازخوبی آدم ها برای خودت
🌿
دیواری بساز🌼🍃
🌿
هروقت درحقت بدی کردند
🌿
فقط یک آجر از دیوار بردار 🌼🍃
🌿
اوج نمک نشناسی است
🌿
اگر دیوار را خراب کنی..🌼🍃