خودت را باورڪن
پرنده هایےڪه روے
شاخه نشستند

هرگز ترس از شڪستن
شاخه ندارند،

زیرا اعتماد آنها
به شاخه نیست؛
به بالهایشان است..