با انجام آنچه لازم است شروع كن؛
سپس آنچه ممكن است را انجام بده؛
و ناگهان در حال انجام آنچه غيرممكن است خواهى بود..