اینکه چی پوشیده باشه به جای خود ولی اون ژستش تو حلقم emoji emoji emoji پستا به سبک لنزورم هستم emoji