برایم بخند
برایم که میخندی
چشم هایت که هیچ
آسمان هم زیبا می شود🌸