بر سردر بازارچه ی عمر نوشته است
اینجا خبری نیست، اگر هست"هیاهوست"