قهر كردن هميشه هم بد نيست
جدايى هاى كوتاه،به ما ياد مى دهد كه اگر او نباشد نفس كشيدن هم مى تواند سخت ترين كار ممكن باشد.