بگذار آغوشت آرامگاه من باشد
هنگام که چون پرنده‌ای
به جانب تو بازمی‌گردم
با منقاری از شعر...