او نمی‌داند که من
دوست می‌دارم جنون عشق را
من نمی‌خواهم که حتی لحظه‌ای
لحظه‌ای از یاد او
غافل شوم...