مـن و خـورشیــد
ساعـت را میخکوب میکنیم
تا "صبـح"از چشمان پرفروغِ
تــو آغـاز شـود !