اگر دلت صاف باشد،
آن وقت تمامی موجودات
آینه ی زندگی و کتابی از
آموزه‌های مقدس خواهد بود
هیچ موجودی آن اندازه کوچک
و درمانده نیست نیکی خدا را
باز نتاباند.