ما به این دلیل
بر روی کره زمین زندگی می‌کنیم
که از زندگی لذت ببریم.

به حرفهای کسانی که
به شما چیزی غیر از اين
را می‌گویند گوش ندهید.

شاد زیستن حق مسلم شماست"