طوری لبخند بزن
که انگار هیچوقت گریه نکردی...
طوری بجنگ
که انگار هیچوقت شکست نخوردی...
طوری زندگی کن
که انگار فردا وجود نداره...