هرگز این چهار چیز را در زندگیت

نشکن: اعتماد, قول, رابطه و قلب

زیرا اینها وقتی می شکنند

صدا ندارند, اما درد بسیاری دارند...