آرامش خود را
به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نکن
تا همیشه آن را داشته باشی!👌