دنیا دو روز است...
یک روز با تو و روز دیگر علیه تو

روزی که با توست
مغرور مشو ...
و روزی که علیه توست
ناامید مشو ...

زیرا هر دو پایان پذیرند ...