شبها
داستانِ هزار و یک شب
دردی از دل من
دوا نمی کند
این دل تو را می خواهد
تو را...