دست‌های تو
سیاره‌های کوچکی هستند
که باید کشف شوند..