رازهای دل مان را درنمی یابند،
مگر آنان که دلشان مملو از اسرار است...