براي حفظ رابطه عاشقانه، "برگه و امضا" قسمت اصلی ماجرا نيست صميميت، تعهد و اصالت مهمه