درون توست اگر خلوتی و انجمنی‌ست
برون ز خویش‌کجا می‌روی جهان خالیست