مثل گاز زدن گوجه سبزِ نوبرانه،
شوقِ راه رفتن زیر باران اردیبهشت،
مثل ترد و تازه و داغ بودن نانِ سنگک
یا عطرِ چای دارچین با نبات
یا اصلا بوی عید
با رنگِ پول های تازه لای قرآن؛

دوست داشتنت را می‌گویم ...
که بی گمان اگر هزار سال هم بگذرد
در من تازه می‌ماند ...

مریم قهرمانلو