این شعر فاضل نظری که میگه:

"این زخم خورده را به ترحّم نیاز نیست، خیر شما رسیده به ما؛ مرحمت زیاد!"
رو باید روی پیشونیم بنویسم...