هنوز امید تو دارم
که می کشم نفسی

بیا که نیمهٔ جانی که مانده بسپارم