کجاست گوشه آسوده‌ای که چون نعلین
خیال پوچ دو عالم برون درماند