و من همیشه جایی
میان بازوان مردی که نبود
به خواب رفته ام