مثلا كاش زندگى رو بزنيم رو دورِ تند بره جلو، اونجايى كه همه چی دلچسب شده بود پِلِى كنيمش...