به قول سهراب عزیز

در ابعاد این عصر خاموش
من از طعمِ تصنیف
در متن ادراکِ یک کوچه تنهاترم.