سنجاق کن
دوستت دارم هایِ مرا
سمتِ غربِ سینه ات...
تا قلبت بشنود،
بلرزد ،
بتپد تنها برایِ من...