صبح است، غزل بار کنم نوش کنیم
یا چای بیاورم بنان گوش کنیم؟