بزم بی دردان اگر روشن
زِ شمع است و چراغ

گوهر شب تاب ما در
ظلمت شبها، دل است