دیدگانــــــت را نبند
نگاهــــــت را ندزد
تو که می دانی آیه آیه ی زندگیم
از گوشه چشمهایت تلاوتــــــ می شود ♥️