جنسش که خوب باشد
میتواند تو را تا آسمان هفتم هم ببرد
را می‌گویم ...!