+ من اونقدر دوسِت دارم که می‌خوام فقط خوشحال باشی، حتی اگه این خوشحالی دیگه شامل حال من نشه...