من تا پایان عمرم به این می‌اندیشم:
زنی که عشق را می‌پذیرد
تا چه اندازه بی‌دفاع می‌گردد!