شده هی گم بشوی
در خودت و دم نزنی؟
من غریبانه ترین
حالت دردم به خدا...