عشق قرار است
قسمت لذت‌بخشِ زندگی باشد
با این حال ما هیچ کسی را بیشتر از
آن‌هایی که دوست داریم،
آزار نمی‌دهیم و از آنان آزار نمی‌بینیم؛
میزان ظلمی که عشاق به هم روا می‌دارند
دشمنانِ خونیِ ما را شرم‌زده می‌کند...