انگار که
یک کوه سفر کرده از این دشت..
آنقدر که خالے شده
بعد از تو جهانم emoji