بنظرم دسته جمعى براش غش كنيم🙂
چون من تنهايى غش كنم براش كمه🤩