من پروانه هاى زيادى را ديده ام كه از ناديده شدن،بالهايشان شكسته است و كرم هاى زيادى را ميشناسم كه با يك بوسه پيله پيچيدند و پروانه شدند...
باعث پيله باشيم نه شكستن...