میگویند
سری راکه دردنمیکند
دستمال نمیبندند،❤
ولی سر من
دردمیکند برای سربندی که
نام مقدس تو
روی آن حک شده باشد

لبیک یا حسین(ع)