آدمهايى كه نيت خوبى دارن، قول هاى خوبى ميدن، اما آدمهايى كه شخصيت خوبى دارن پاى قولى كه دادن ميمونن...